Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 2/2016 de modificació de crèdits. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09535

Ajuntament de Llorenç del Penedès

ANUNCI

Aprovat per l'Ajuntament en Ple, en la seva sessió del dia 29 de novembre de 2016, l'expedient de modificació de

crèdits 2/2016 per generació de crèdits (subvencions finalistes, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) del

pressupost del present exercici, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant un termini de 15 dies, en el

qual les persones interessades podran presentar les al·legacions i suggeriments que estimin convenients, d'acord

amb el que s'assenyala a l'art. 177 en relació al 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de

la Llei reguladora de les hisendes locals.

En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, els acords d'aprovació inicials seran elevats a definitius

sense necessitat d'adaptar-se cap nou acord.

Jordi Marlès Ribas, alcalde-president

Llorenç del Penedès, 29 de novembre de 2016

CIE: BOPT