Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 11/2016 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09517

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

Edicte

El Ple de 28 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment l'expedient núm. 11/2016 de modificació de crèdit per

suplement.

Transcorregut el termini d'informació pública i no havent-se presentat reclamacions, l'expedient es considera

definitivament aprovat i es publica el resum per capítols, de conformitat amb el que disposa l'article 169.3 del RD

leg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Expedient 11/2016

Aplicació pressupostària que es suplementa

Capítol VI

Inversions reals

179.988,42 EUR

Aplicació pressupostària que finança

Capítol VII

Transferències de capital

179.988,42 EUR

L'alcalde, Josep Caparrós i Garcia

Sant Carles de la Ràpita, 25 de novembre de 2016

CIE: BOPT