Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 16/2016 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09472

Ajuntament de Roquetes

EDICTE

L'expedient de modificació de crèdit número 16/2016, mitjançant suplement de crèdit entre aplicacions

pressupostàries, del pressupost vigent de la corporació, s'ha publicat al BOPT número 208 del dia 02 de novembre

de 2016, al tauler d'edictes d'aquest ajuntament i a l'e-tauler, i no s'hi ha presentat cap reclamació. L'expedient ha

quedat definitivament aprovat en data 23 de novembre de 2016 i es fan públics els capítols modificats. La quantitat

definitiva dels capítols és la següent:

Despeses

Actual

Modificacions

Definitiu

Capítol II

2.043.605,36

6.000,00

2.049.605,36

Capítol V

7.079,15

-6.000,00

1.079,15

Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la

Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des del

dia següent al de la publicació d'aquest anunci al BOPT.

Roquetes, 24 de novembre de 2016

L'alcalde, Francesc A. Gas Ferré

CIE: BOPT