Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedients núm. 16/2016 i 17/2016 de modificació de crèdit extraordinari. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09515

Ajuntament de Roda de Berà

Anunci

El Ple, en sessió ordinària de data 24 de novembre de 2016, es va aprovar inicialment les modificacions

pressupostàries 16/2016 i 17/2016 en la modalitat de crèdit extraordinari.

D'acord amb el que disposen els articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que

s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic per un termini de quinze dies,

comptats a partir el següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficials de la Província de Tarragona,

a l'objecte de que els interessats podran examinar l'expedient i interposar reclamacions. En el cas que no hi hagin

reclamacions d'acord inicial es considerarà definitivament aprovat.

Roda de Berà, 25 de novembre de 2016

L'alcalde, Pere Virgili Domínguez

CIE: BOPT