Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 4/2016 de crèdit extraordinari. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09218

Ajuntament de Margalef

ANUNCI

En data 16 de novembre de 2016 el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de crèdit extraordinari

núm. 4/2016, finançat mitjançant romanent de Tresoreria per a despeses generals.

L'expedient de referència, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des

de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord

posterior.

Margalef, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Sr. Joaquim Vilà Gibert

CIE: BOPT