Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 5/2016 de modificació del pressupost. Capítols. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09278

Ajuntament de Freginals

ANUNCI

L'expedient de modificació del pressupost núm. 5/2016, de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari, finançat amb

el romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Freginals, de data 29 de

setembre de 2016, s'ha exposat al públic mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província número 196,

de data 14/10/2016, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

En el termini dels quinze dies hàbils en què ha estat exposat al públic no s'hi ha presentat cap reclamació ni

al·legació. En data 03/11/2016 ha quedat definitivament aprovat aquest expedient, d'acord amb la resolució del Ple.

La quantitat definitiva dels capítols és la següent:

INGRESSOS

Inicial

Modificacions

Definitiu

CAPÍTOL I

263.303,15

263.303,15

CAPÍTOL II

1.127,66

1.127,66

CAPÍTOL III

42.525,41

42.525,41

CAPÍTOL IV

145.625,72

145.625,72

CAPÍTOL V

5.500.85

5.500.85

CAPÍTOL VI

165.000,00

165.000,00

CAPÍTOL

VII

0,00 724,94 724,94

CAPÍTOL

VIII

0,00 55.727,69 55.727,69

CAPÍTOL

IX

0,00 201.000,00 201.000,00

DESPESES

Inicial

Modificacions

Definitiu

CAPÍTOL I

121.370,62

19.334,49

140.705,11

CAPÍTOL II

231.856,39

21.121,00

252.977,39

CAPÍTOL III

2.900,00

2.900,00

CAPÍTOL IV

63.995,00

63.995,00

CAPÍTOL V

0,00

0,00

CAPÍTOL

VI

182.801,31 221.085,48 403.886,79

CAPÍTOL VII

0,00

0,00

CAPÍTOL VIII

0,00

0,00

CAPÍTOL IX

19.592,13

19.592,13

Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la

Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de

l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Freginals, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Josep Roncero Pallarés

CIE: BOPT