Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 4/2016 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09505

Ajuntament de la Fatarella

ANUNCI

Aprovat definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2016, que afecta el Pressupost General municipal

per a l'exercici 2016, es publica la modificació, resumida a nivell de capítols, d'acord amb allò establert a l'article 38,

en relació al 20, del RD 500/1990, de 20 d'abril:

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol

Modificació

Definitiu

1

Despeses de personal

0,00

555.717,82

2

Despeses de béns corrents i serveis

10.375,00

783.479,98

3

Despeses financeres

0,00

1.850,00

4

Transferències corrents

0,00

40.597,50

6

Inversions reals

27.313,47

762.722,89

7

Transferències de capital

0,00

0,00

9

Passius financers

0,00

0,00

TOTAL DESPESES

37.688,47

2.144.368,19

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol

Modificació

Definitiu

1

Impostos directes

0,00

375.375,00

2

Impostos indirectes

0,00

7.000,00

3

Taxes i altres ingressos

0,00

230.735,00

4

Transferències corrents

0,00

871.998,44

5

Ingressos patrimonials

0,00

17.069,00

7

Transferències de capital

0,00

286.377,76

8

Actius financers

37.688,47

355.812,99

9

Passius financers

0,00

0,00

TOTAL INGRESSOS

37.688,47

2.144.368,19

Tanmateix, es fa pública la modificació de la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, que fou aprovada mitjançant

el mateix acord plenari i que afecta als següents llocs de treball:

Personal laboral

LLOCS

DENOMINACI?"

CATEGORIA

CONTRACTE

5

Escola Municipal de Música

Professor/a

Indefinit ?EUR" t.p.

Les modificacions afecten les jornades de treball del personal adscrit al servei de l'Escola Municipal de Música, així

com la supressió d'un dels llocs de treball assignats.

Contra l'aprovació definitiva d'aquest expedient podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu en

la forma i en els terminis que estableixen les normes d'aquesta jurisdicció.

La Fatarella, 25 de novembre de 2016

L'ALCALDE, Francisco Blanch Batiste

CIE: BOPT