Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 4/2016 de modificació del pressupost. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09283

Ajuntament de les Borges del Camp

EDICTE

En data 17 de novembre de 2016 el Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment l'expedient de modificació del

pressupost 4/2016, de suplement de crèdit finançat mitjançant la minoració d'altres aplicacions pressupostàries,

d'acord amb allò que disposa l'article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de

la Llei reguladora de les hisendes locals

L'expedient de referència, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des

de la publicació al BOPT, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord

posterior.

Les Borges del Camp, 18 de novembre de 2016

Joaquim Calatayud Casals, alcalde

CIE: BOPT