Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09177

Ajuntament de Ginestar

ANUNCI

L'expedient de modificació de crèdit, mitjançant crèdit extraordinari, exposat al públic, segons l'anunci publicat al

BOPT número 175, de data 13 de setembre de 2016, per mitjà de transferències, ha quedat definitivament aprovat

en data 25 de juliol de 2016.

Consignació de despeses amb crèdits en baixa

Consignació

Proposta de

Consignació

Partida inicial

Nom

inicial

baixa

definitiva

450.619.06

Arranjament Carrer Ample

127.443,14

49.468,90

77.974,24

Total baixes de crèdits: 49.468,90 EUR

Consignació de despeses amb crèdits en alta

Consignació

Consignació

Partida inicial

Nom

inicial

Proposta d'alta

definitiva

450.619.07

Obres complementàries Església Vella

0

49.468,90

49.468,90

Total altes de crèdits: 49.468,90 EUR

Es fa públic el pressupost de 2016 de l'Ajuntament de Ginestar resumit per capítols i tal com segueix i un cop

aprovada definitivament la modificació de crèdit especificada anteriorment.

DESPESES

CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

233.314,41

CAPÍTOL II

DESPESES BÉNS CORRENTS I SERV.

372.588,57

CAPÍTOL III

DESPESES fiNANCERES

23.368,82

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

34.421,23

CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

150.582,48

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES CAPITAL

0,00

CAPÍTOL VIII

ACTIUS fiNANCERS

0,00

CAPÍTOL IX

PASSIUS fiNANCERS

21.850,00

TOTAL

836.125,51

INGRESSOS

CAPÍTOL I

IMPOSTOS DIRECTES

239.856,21

CAPÍTOL II

IMPOSTOS INDIRECTES

5.000,00

CAPÍTOL III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

195.810,16

CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

325.960,28

CAPÍTOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

1.000,00

CAPÍTOL VI

ALIENACI?" DE BÉNS PATRIMONIALS

0,00

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

68.498,86

CAPÍTOL VIII

ACTIUS fiNANCERS

0,00

CAPÍTOL IX

PASSIUS fiNANCERS

0,00

TOTAL

836.125,51

Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la

Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de

l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

CIE: BOPT

Ginestar, 2 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Concepció Pujol Sarroca