Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 3/2016 de suplement de crèdit. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09206

Ajuntament de l'Aleixar

ANUNCI

En data 7/11/2016, el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdit núm. 3/2016,

finançat mitjançant romanent de Tresoreria per a despeses generals, el qual s'exposa al públic a la Secretaria

de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran

reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord

posterior.

L'Aleixar, 11 de novembre de 2016

L'alcalde, Antoni Abelló i Grau

CIE: BOPT