Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 1/2016 de modificació de crèdit pressupostari mitjançant suplement de crèdit. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07332 Ajuntament de la Riba

ANUNCI

Codi: 12/2016

L'Ajuntament de la Riba en sessió ordinària del Ple Municipal número 7/2016 de data 5 de setembre de 2016, ha aprovat ha aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdit pressupostari mitjançant suplement de crèdit núm. 1/2016, finançat amb majors ingressos, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament pel termini de quinze dies hàbils des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

La Riba, 6 de setembre de 2016. L'alcalde, JOAN DE LAPUENTE LLAD?".

CIE: BOPT