Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 01-2016 de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08104 Ajuntament de Vallfogona de Riucorb

ANUNCI

En data 6 d'octubre de 2016, el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari núm. 01-2016, finançat mitjançant romanent líquid de tresoreria, per a despeses generals, i romanent líquid de tresoreria afectat; el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Vallfogona de Riucorb, 7 d'octubre de 2016 L'alcalde, Francesc Llobet Albareda

CIE: BOPT