Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedients núm. 5/2016, 6/2016 i 7/2016 de modificació de crèdit. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08133 Ajuntament de la Selva del Camp

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de la Selva del Camp, en sessió ordinària realitzada el dia 5 d'octubre de 2016, ha aprovat els següents expedients de modificació de crèdit, del pressupost municipal de l'exercici 2016:

- número 5/2016, mitjançant la generació de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris - número 6/2016, mitjançant la generació de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris - núm. 7/2016, de suplement per mitjà de transferències de crèdit

Aquest acord s'exposa al públic durant el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP de Tarragona, durant el qual s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació. En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

La Selva del Camp, 7 d'octubre de 2016 L'alcalde, Josep Masdeu Isern

CIE: BOPT