Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 1/2016 de modificació de plantilla. + Modificació de la relació de llocs de treball. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08085 Ajuntament d'Altafulla Departament de Personal

EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió realitzada el dia 25-07-2016, va aprovar inicialment l'expedient de modificació de plantilla número 1/2016 corresponent al pressupost propi de l'Ajuntament d'Altafulla, i modificació de la relació de llocs de treball el qual ha estat exposat al públic segons anunci inserit al BOP de Tarragona número 150 de data 5-8-2016.

Havent transcorregut el termini legal d'exposició, sense que s'hagin interposat reclamacions, i tal i com es manifesta en l'acord d'aprovació inicial, aquest s'eleva a definitiu, publicant-se la modificació següent:

Plaça que es crea:

Denominació

Llocs

Grup

Escala

Vacants / Provisió

Tresorer

1

A1-22

Habilitació nacional

1 vacant / concurs lliure

Plaça que es modifica:

Denominació

Llocs

Grup

Escala

Vacants / Provisió

TAE

1

A1-24

Administració especial

Així mateix queda modificada la Relació de llocs de treball en els següents punts:

1r.- Per aplicació de la Disposició addicional setena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, introduïda per la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Codi Lloc RLT

?EURrea

Grup

Nou CE

01.02.002, 01.02.003 i 01.02.022

Policia local

C2

13.247,24 EUR

01.02.004 a 01.02.018

Policia local

C2

12.200,46 EUR

2a.- Per aplicació de l'art. 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local:

Creació d'un nou lloc:

Lloc

Codi

?EURrea

Grup

Nivell

Escala

CE

Observacions

habilitació

Tresorer

01.01.003 Tresoreria

A1

22

14.574,56EUR No podrà ser en règim d'agrupació *

nacional

Modificació del codi d'un lloc ja existent:

Lloc

Nou Codi

TAE

01.01.030

Règim de recursos: Contra l'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla, les persones legitimades podran interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació del present anunci en el BOP de Tarragona.

Altafulla, 30 de setembre de 2016. Félix Alonso Cantorné, l'alcalde

CIE: BOPT