Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient 1430/2016 de modificació de crèdits núm. 01/2016. Resum. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08108 Ajuntament d'Alcover

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament d'Alcover, en sessió extraordinària celebrada el 4 d'octubre de 2016 va acordar l'aprovació inicial de l'expedient 1430/2016 de modificació de crèdits núm. 01/2016 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall del qual és: Els imports aplicats a les diferents destinacions en base a l'Informe d'Intervenció són:

finançar inversions sempre que durant la vida útil de la inversió aquesta sigui financerament sostenible, per la quantitat de 218.620,52 euros. El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el superàvit pressupostari segons allò que estableix l'apartat anterior serà el següent:

Altes en Aplicacions de DespesesAplicació Pressupostària

Núm.

Descripció

Euros

454

61914

1

Arranjament Camins

85.000,00

165

61930

2

Millora enllumenat per estalvi energètic

27.000,00

9332

62251

3 Edifici ús múltiple

106.620,52

TOTAL

DESPESES

218.620,52

Si transcorregut aquest termini no s'han presentat al·legacions, aquest Acord es considerarà aprovat definitivament. Alcover, 7 d'octubre de 2016 L'alcalde, Robert figueras Roca

CIE: BOPT