Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 5 de modificació de crèdit pressupost 2016. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELLS COMARCALS
Administració Local

2016-08049 Consell Comarcal del Baix Penedès

EDICTE

Sobre l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5 al pressupost de 2016 del Consell Comarcal.

Aprovat inicialment pel Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès, en sessió ordinària 4/2016, de data 28 de setembre, l'expedient de modificació de crèdit núm. 5 al pressupost de 2016, s'exposa al públic a la Secretaria del Consell Comarcal (plaça del Centre, 5, del Vendrell) durant un termini de quinze dies hàbils, durant el qual les persones interessades podran presentar davant el Ple del Consell les al·legacions o els suggeriments que estimin convenients (EXP. 2682/2016).

En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord.

El Vendrell (Baix Penedès), 6 d'octubre de 2016 La presidenta, Eva M. Serramià Rofes

CIE: BOPT