Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 2 i 3 de modificació de crèdit. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08048 Ajuntament de Vallmoll

Edicte

Aprovat inicialment els següents expedients de modificació de crèdits, de l'exercici comptable 2016:

1. Modificació de crèdit núm. 2 i 3

D'acord amb l'article 169 del text refós de la Llei d'hisendes locals, els expedients romandran exposats al públic tal com s'indica:

Termini: 15 dies des de la publicació d'aquest edicte en el BOP de Tarragona Lloc:

Oficines municipals

Horari: Horari d'oficina de 8 a 15 hores, de dilluns a divendres

Els esmentats expedients podran ésser consultats pels interessats i presentar les reclamacions que estimin convenient. De no produir-se cap reclamació en el període d'exposició pública, els citats expedients esdevindran definitivament aprovats.

Vallmoll, 4 d'octubre de 2016 L'alcalde, Josep Lluís Cusidó Prats

CIE: BOPT