Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient 25è de modificació de crèdits del pressupost 2016. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08314 Ajuntament de Tarragona Comptabilitat i Pressupostos

ANUNCI

El Consell Plenari, en sessió extraordinària i urgent celebrada en data 14-10-2016, va aprovar inicialment el 25è expedient modificatiu de crèdits del pressupost del 2016 de l'Ajuntament de Tarragona.

De conformitat amb l'establert als articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic per un termini de quinze dies, comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, a l'objecte de que els interessats puguin interposar reclamacions. En el cas que no hi hagin reclamacions es considerà definitivament aprovat.

L'expedient podrà ésser consultat al Departament de Comptabilitat i Pressupostos.

Tarragona, a 14 d'octubre de 2016 EL SECRETARI GENERAL, p.d., Signat: Jordi Sierra Viu

CIE: BOPT