Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 10/2016 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08052 Ajuntament de Roquetes

EDICTE

L'expedient de modificació de crèdit número 10/2016, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit entre aplicacions pressupostàries, del pressupost vigent de la corporació, s'ha publicat al BOPT número 178 del dia 16 de setembre de 2016, al tauler d'edictes d'aquest ajuntament i a l'e-tauler, i no s'hi ha presentat cap reclamació. L'expedient ha quedat definitivament aprovat en data 04 d'octubre de 2016 i es fan públics els capítols modificats. La quantitat definitiva dels capítols és la següent:

Despeses que cal finançar:

Crèdit extraordinari:

Aplicació pressupostaria

Nom

Proposta d'increment

4.342.63900

Porteries camp de futbol

2.615,00

finançament que es proposa:

Baixes dels crèdits de l'aplicació pressupostària de despeses

Aplicació pressupostaria

Nom

Proposta a la baixa

4.342.20900

Construcció piscina climatitzada

2.615,00

Despeses que cal finançar:

Suplements de crèdit:

Aplicació pressupostaria

Nom

Proposta d'increment

2.312.13110

Personal laboral temporal neteja dispensari

1.500,00

2.312.13111

Personal laboral temporal dispensari

7.645,38

2.312.16000

Assegurances socials personal dispensari

4.000,00

2.342.13110

Personal laboral temporal instal·lacions esportives

3.000,00

2.342.16000

Assegurances socials instal·lacions esportives

6.976,48

5.231.48901

Aportació fons per la solidaritat

5.824,94

2.1532.61900

Pavimentació vies públiques

40.000,00

2.160.63900

Reformes clavegueram

60.000,00

6.920.64100

Software

5.000,00

1.011.91300

Amortització préstecs

1.099.863,69

finançament que es proposa:

Baixes dels crèdits de l'aplicació pressupostària de despeses:

Aplicació pressupostaria

Nom

Proposta a la baixa

2.920.13112

Personal laboral temporal manteniment edificis

13.145,38

1.920.16000

Assegurances socials personal administració general

9.976,48

3.338.48901

Conveni associació penya taurina de Roquetes

5.824,94

1.312.60000

Adquisició terrenys cap

100.000,00

1.459.62700

Redacció projectes, honoraris i tecnologia

5.000,00

CIE: BOPT Modificació per capítols:

CAPÍTOL 1

Baixa de 23.121,86

CAPÍTOL 1

Alta de 23.121,86

CAPÍTOL 2

Alta de 2.615,00

CAPÍTOL 4

Baixa de 5.824,94

CAPÍTOL 4

Alta de 5.824,94

CAPÍTOL 6

Baixa de 105.000,00

CAPÍTOL 6

Alta de 107.615,00

CAPÍTOL 9

Alta de 1.099.863,69

Ingressos

Actual Modificacions

Definitiu

Capítol VIII

3.000,00

1.099.863,69

1.102.863,69

Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al BOPT.

Roquetes, 05 d'octubre de 2016 L'alcalde, Francesc A. Gas Ferré

CIE: BOPT