Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 1 de modificació del pressupost de 2016. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08029 Ajuntament de Prades

ANUNCI de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial de la modificació núm. 1 del pressupost de 2016 (13-2016)

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 30 de setembre de 2016, ha aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost general de l'exercici de 2016.

De conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic pel termini de quinze dies hàbils a comptar des de la seva publicació al BOP, durant els quals es podrà examinar i presentar reclamacions. En el cas de no presentar-se'n cap, es considerarà definitivament aprovat.

Prades, 5 d'octubre de 2016 L'alcaldessa, Lídia Bargas i Musoy

CIE: BOPT