Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 04/2016 de modificació de crèdit. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08054 Ajuntament de Móra la Nova

E D I C T E

En sessió de Ple ordinari, realitzat en data 29 de setembre de 2016, s'ha aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 04/2016MC, finançant amb transferències de crèdit entre partides, que afecta al pressupost vigent de la corporació.

D'acord amb el que disposa l'article 169, 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies, comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a l'objecte de que els interessats puguin examinar l'expedient i interposar reclamacions, si escau, davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Móra la Nova, 6 d'octubre de 2016 EL BATLLE, Francesc Xavier Moliné Rovira

CIE: BOPT