Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 11/2016 de modificació de crèdits. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08292 Ajuntament de Mont-roig del Camp

ANUNCI

L'Ajuntament Ple, en la sessió del dia 13 d'octubre de 2016, ha aprovat inicialment la següent modificació de crèdit:

- L'expedient de modificació de crèdits núm. 11/2016, concessió crèdits extraordinaris finançats amb anul·lacions

o baixes de crèdits per un import de 146.444,23 euros, dins del pressupost municipal ordinari de l'Ajuntament per a l'any 2016.

En compliment del què disposa l'article 177 del RDL 2/2004 TRLRHL, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 38.1 i 2 del RD 500/90, en relació amb l'art. 150 i 20.22 de les disposicions abans esmentades, resta exposat al públic l'acord i l'expedient per un termini de 15 dies feiners, per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar reclamacions.

L'òrgan davant el què es pot reclamar és l'Ajuntament Ple.

El lloc on està exposat és la intervenció general.

L'horari d'examen és el de les oficines municipals.

En cas de no presentar-se reclamacions, es considerarà definitivament aprovat.

Mont-roig del Camp, 14 d'octubre de 2016 L'alcalde, Fran Morancho López

CIE: BOPT