Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 35/2016 de modificació de crèdits. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08025 Ajuntament de Calafell

Edicte

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 3 d'octubre de 2016, l'expedient de modificació de crèdits número 35/2016 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes en el Pressupost Municipal vigent, s'exposa al públic a la Intervenció d'aquest Ajuntament, per quinze dies hàbils, a partir del següent al de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, de conformitat amb allò que disposen els articles 169 i 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Calafell, 5 d'octubre de 2016 El regidor de Serveis Econòmics, Adrià Ignasi Seras Viola

CIE: BOPT