Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 3/2016 de suplement de crèdit. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08068 Ajuntament de Cabra del Camp

ANUNCI

En data 30 de setembre de 2016 el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdit núm. 3/2016, finançat mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals.

L'expedient de referència, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOPT, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Cabra del Camp, 5 d'octubre de 2016 L'alcalde, Miguel Castañon figueras

CIE: BOPT