Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient MC-04/16 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07983 Ajuntament del Rourell

ANUNCI

En data 26 de setembre de 2016, el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari núm. MC-04/16, finançat mitjançant romanent de tresoreria afectat i romanent de tresoreria per a despeses generals

L'expedient de referència, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

El Rourell, 28 de setembre de 2016 L'alcaldessa, Carme Basora Ventura

CIE: BOPT