Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 1/16 de suplement de crèdit. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07980 Ajuntament de Porrera

Anunci

En data 28 de setembre de 2016 el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari núm. 1/16, finançat mitjançant romanent de Tresoreria per a despeses generals, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

L'alcalde, Jonàs Macip Simó Porrera, 4 d'octubre de 2016

CIE: BOPT