Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient 8-2016 de modificació del pressupost. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08124 Ajuntament de Montblanc

EDICTE

Per acord de Ple del dia 5 d'octubre de 2016, s'ha aprovat l'expedient de modificació del pressupost 8-2016 per crèdits extraordinari i transferència de crèdit, el qual s'exposa al públic, a la Secretaria de l'Ajuntament, durant un termini de quinze dies hàbils, durant el qual s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat de cap més acord.

L'alcalde, Josep Andreu i Domingo Montblanc, 6 d'octubre de 2016

CIE: BOPT