Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 01/2016 de crèdit extraordinari. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07974 Ajuntament del Milà

EDICTE

En data 4 d'octubre de 2016 el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de crèdit extraordinari núm. 01/2016, finançat mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals del pressupost 2015, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant quinze dies hàbils des de la publicació al BOP de Tarragona, durant els quals es podran presentar reclamacions.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'un acord posterior.

El Milà, 5 d'octubre de 2016 L'alcalde, Antonio Palau Bosch

CIE: BOPT