Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 3/2016 de modificació de crèdits. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08004 Ajuntament de la figuera

ANUNCI APROVACI?" INICIAL EXPEDIENT DE MODIfiCACI?" DE CRÈDITS 3/2016, TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

En data 28 de setembre de 2016 el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de transferència de crèdits núm. 3/2016, entre les aplicacions pressupostàries del pressupost vigent per 2016, amb diferent àrea de despesa, d'acord amb el que estableixen els articles 179 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

L'expedient de referència, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

La figuera, 28 de setembre de 2016 L'alcalde, Josep Maria Porqueres Giral

CIE: BOPT