Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 5/2016 de modificació de pressupost. Partides. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08003 Ajuntament de Falset

ANUNCI

Havent transcorregut el termini d'exposició al públic de l'expedient de modificació de pressupost núm. 5/2016 mitjançant, transferències de crèdits, que es tramita en aquesta Corporació que afecta al pressupost municipal de 2016 (BOP publicació núm. 177), sense que s'hagin presentat reclamacions, queda l'acord d'aprovació definitivament adoptat, fent-se publica tot seguit la relació de modificacions, en compliment del que es disposa als articles 20.3 i 38 del RD 500/90.

AMPLIACI?" DE PARTIDA 338-62500

Millores diversos equipaments municipals

1.298,65

Arranjament part del pàrquing M. Barceló

2.469,47

TOTAL

3.768,12

MINORACI?" DE PARTIDA 912-23100

Locomoció

-2.200,22

Neteja i condicionament del Barranc

-1.567,90

TOTAL

-3.768,12

Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci.

L'alcalde, Jaume Domènech Jordà Falset, 5 d'octubre de 2016

CIE: BOPT