Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedients núm. 04/2016 i 5/2016 d'habilitació i suplement de crèdits. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08000 Ajuntament de l'Espluga de Francolí

ANUNCI

En data 29/09/2016, el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient d'habilitació i suplement de crèdits núm. 04/2016 i 5/2016 respectivament finançats mitjançant transferències dels crèdits de partides de despeses del pressupost vigent.

Els expedients restaran exposats al públic a la Secretaria de l'ajuntament, pel termini de quinze dies hàbils des del dia següent a la publicació de l'anunci al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació. En el supòsit de que no se'n presentés cap, l'acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de posterior acord.

El secretari-interventor, Josep Maria Caffarel Serra L'Espluga de Francolí, 5 d'octubre de 2016

CIE: BOPT