Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 02/2016 de suplement de crèdit. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07997 Ajuntament de Castellvell del Camp

ANUNCI

En data 27 de setembre de 2016, el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdit núm. 02/2016, finançat mitjançant la incorporació de romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, pel que fa a les despeses associades al reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici 2016.

Aquest expedient, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Castellvell del Camp, 28 de setembre de 2016 L'alcalde, Agustí Domingo Basora

CIE: BOPT