Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, exercici 2015. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07994 Ajuntament de Castellvell del Camp

ANUNCI

En data 27 de setembre de 2016, el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'exercici 2015.

Aquest expedient, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Agustí Domingo Basora, alcalde de l'Ajuntament de Castellvell del Camp Castellvell del Camp, 28 de setembre de 2016

CIE: BOPT