Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 2 de crèdit extraordinari. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07990 Ajuntament de Benissanet

ANUNCI

En data 4 d'octubre de 2016 el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de crèdit extraordinari núm. 2, finançat mitjançant majors i/o nous ingressos recaptats.

L'expedient de referència, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Benissanet, 5 d'octubre de 2016 L'alcalde, F. Xavier Arbó Cot

CIE: BOPT