Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient d'alteració jurídica de dues finques del pol. 10, parc. 1 i 17 per a la seva classificació com a béns patrimonials. Exposició pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2017-00069

Ajuntament del Morell

ANUNCI

D'acord amb el que estableixen els articles 20 i 178 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova

el Reglament del patrimoni dels ens locals, s'exposa al públic per un termini de 20 dies, comptats a partir de

l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província, l'expedient d'alteració de la

qualificació jurídica de dues finques rústiques amb els números de referència cadastral 43096A010000010000XX

i 43096A010000170000XQ, situades al polígon 10 parcel·la 1 (partida el Cap d'un Bou) i al polígon 10 parcel·la

17 (partida el Cap d'un Bou) respectivament del terme municipal del Morell, classificades actualment com a béns

demanials afectats al servei públic per tal de classificar-les com a béns patrimonials.

El Morell, 3 de gener de 2017

El secretari, Xavier Tardiu Bonet

CIE: BOPT