Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del pressupost 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Aprovat inicialment per la Mancomunitat d'Aigües de la Noguera Alta, en l'Assemblea General Ordinària
celebrada el 23 de novembre de 2016, el pressupost del 2017, s'exposa al públic a la Secretaria d'aquesta
Mancomunitat, per un termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar les reclamacions que creguin convenients. Transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi
presentat cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de posterior
acord.
Les Avellanes, 24 de novembre de 2016
La presidenta, Lidia Ber Salmons