Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de resolució dictada en el procés d'execució 256/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ CIVIL, SOCIAL I CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE GIRONA JUTJAT SOCIAL 3 GIRONA (UPSD SOCIAL 3)
NIG: 17079 - 44 - 4 - 2014 - 8051880
Referència: Execucions núm. 256/2016 - C
Procediment: 942/2014 Demandes - Jutjat Social 3 Girona (UPSD
social 3)
Part executant: FRANCSICO JAVIER NAVIO COLLADOS
Part executada: COBERTES I PISSARRES 84 SL
Per mitjà d'aquest edicte, dictat d'acord amb el que s'ha ordenat en
el procediment d'execució número 256/2016 - C, instruït per aquest
Servei Comú Processal d'Execució a instància de Francsico Javier
Navio Collados, contra COBERTES I PISSARRES 84 SL, es notifica
a COBERTES I PISSARRES 84 SL , en parador ignorat (article 59
LRJS), la/les resolució/ns dictada/es en aquest procés, la part dispositiva de la/les qual/s diu/en literalment:
?DECRET NÚM. 485/2016
Lletrat de l'Adm. de justícia: Jose Francisco Escudero Moratalla
Girona, 29 de setembre de 2016
Part dispositiva
Declaro la part executada, COBERTES I PISSARRES 84 SL, en situació d'insolvència legal per un import de/d' 6087,88 ?.
Aquesta insolvència s'ha d'entendre provisional a tots els efectes.
Un cop aquesta resolució sigui ferma, lliureu un ofici, si escau, al
registrador mercantil de Girona als efectes establerts a l'article 276.5
de la LRJS.
Expediu les certificacions corresponents.
Així mateix, arxiveu l'expedient després d'anotar-ho al llibre corresponent, sense perjudici de continuar l'execució si, en endavant, es
coneixen nous béns de la part executada.
Aquesta resolució no és ferma.
Per impugnar aquesta resolució, s'ha de presentar un recurs de revisió sense efecte suspensiu, davant del tribunal que hagi de dictar
l'ordre general d'execució (art. 188.1. LRJS) en el termini de tres dies
hàbils a comptar des del següent al de la notificació.
A l'escrit de recurs s'ha d'adjuntar el justificant d'un dipòsit de
25 euros, en el compte de consignacions d'aquest Servei, núm.
1691000064025616, al SANTANDER.
Si es realitzen dos ingressos simultanis, és obligatori efectuar dues
operacions diferents d'imposició.
Estan exempts de l'obligació de constituir aquest dipòsit el Ministeri
Fiscal, l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals i els seus
organismes autònoms dependents, així com els qui tinguin condició
de treballador o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social i
els qui tinguin reconegut el benefici de justícia gratuïta.
Els ingressos per transferència s'han de fer en el compte bancària
núm. IBAN: ES55 0049 3569 9200 0500 1274, del Banc Santander i, en
el camp OBSERVACIONS, cal consignar-hi el compte de consignacions més amunt esmentat.
Així ho mano i ho signo.
Es fa públic al Butlletí Oficial de la Província als efectes pertinents,
amb l'advertiment que les comunicacions següents es faran a les estrades, llevat de les interlocutòries, sentències o citacions a termini.
Girona, 22 de novembre de 2016
El/la lletrat/ada de l'Administració de Justícia