Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de citació dictat en el procediment 430/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
JUTJAT SOCIAL NÚM. 1 DE FIGUERES
Procediment: Quantitat 430/2016-C
Part actora: HAMID EL YAKOUBI
Part demandada: AZIZA LASSIRI
Figueres, 22 de novembre de 2016
Per mitjà d'aquest edicte, que s'ha dictat en virtut de resolució de
data 22 de novembre de 2016 en les actuacions núm. 430/2016C que se segueixen en aquest Jutjat a instància de HAMID EL
YAKOUBI contra AZIZA LASSIRI per Quantitat, se cita l'empresa esmentada, AZIZA LASSIRI, de parador desconegut, perquè
comparegui davant la sala d'audiències d'aquest organisme, a c.
Arnera, 7, Figueres, el dia 15 de desembre de 2016, a les 10 hores,
per dur a terme l'acte de conciliació. Se li fa saber que, en el cas que
no hi hagi avinença en aquest acte, seguidament es durà a terme el
judici, en una única convocatòria, i hi podrà concórrer amb tots els
mitjans de prova de què intenti valer-se. El judici no se suspendrà
per la falta d'assistència de la part demandada si ha estat citada
degudament i, en el cas que no hi comparegui, se la podrà tenir
per confessa.
Aquest edicte es fa públic per mitjà del butlletí oficial de la província, als efectes pertinents, amb l'advertència que les comunicacions següents es faran fixant còpia de la resolució o de la cèdula a
l'oficina judicial, pel mitjà establert a l'efecte, llevat del supòsit de
la comunicació de les resolucions que hagin de revestir forma d'interlocutòria o sentència, o de decret quan posi fi al procés o resolgui
un incident, o quan es tracti de citació a termini, d'acord amb el que
preveu l'article 59.2 de l'LRJS.
Raúl Diaz Saez
Lletrat de l'Administració de Justícia