Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de citació als interessats dictat en el procediment de jurisdicció vo-luntària 67/2015
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 4 DE FIGUERES
Procediment: Jurisdicció voluntària (altres assumptes) 67/2015.
Secció CI
Part actora
Gaspar Zaragoza Buforn
Procurador
MARIA ANGELES MARTIN FERNANDEZ
En les actuacions de judici Jurisdicció voluntària que es tramiten en
aquest Jutjat amb el núm. 67/2015, a instàncies de Gaspar Zaragoza
Buforn, la jutgessa ha dictat la resolució següent:
? PROVISIÓ
jutgessa: Sra. Maria Rodriguez Piñeiro
FIGUERES, 20 d'abril de 2015
El/la procurador/a MARIA ANGELES MARTIN ha presentat expedient de domini per excés de cabuda en nom i representació de
GASPAR ZARAGOZA BUFORN.
Admeto a tràmit la demanda d'expedient de domini per excés de
cabuda de la finca registral 3.455 de PALAU SAVERDERA ( formada per agrupació de les finques 2.548, 2.200 i 1.641) , inscripció 1a ,
de data 7 d'abril de 2010, en el foli 17, llibre 73, del terme municipal
de Palau Saverdera, tom 3710. .
Conforme el que disposa l'art 287 i ss. del R.H., doneu trasllat de
la demanda al Ministeri Fiscal als efectes corresponents i citeu ai
convoqueu-lo, junt amb les persones ignorades a qui pugui perjudicar aquest expedient i als colindants: DOMÉNECH HERNANDEZ SACH, IGNORATS HEREUS DE VICENTE ISAAC CORTADA, NARCÍS DEUSEDAS BERTA, IGNORATS HEREUS DE JUAN
DEUSEDAS ISACH, GENERALITAT DE CATALUNYA i AJUNTAMENT DE PALAU SAVERDERA , perquè en el termini de deu dies
després de la citació o a la publicació dels edictes puguin comparèixer per manifestar el que els correspongui d'acord amb el dret.
Expediu edictes a fi que es fixin en el tauler d'anuncis d'aquest Jutjat, en el del Jutjat de Pau de Palau Saverdera i publiqueu-lo al BOP,
a fi que serveixin de citació a les persones esmentades i a les ignorades a qui pugui perjudicar l'expedient.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs de reposició en el
termini de cinc dies, el qual s'ha d'interposar per escrit en aquest
Jutjat, prèvia la constitució del dipòsit per recórrer de conformitat
amb el que estableix la Disposició Adicional 15a de la LOPJ.
Així ho mano i ho signo. secretària judicial en dóna fe. ?
I perquè serveixi de notificació i citació a les persones que es troben
en parador ignorat, expedeixo aquest edicte.
Figueres, 21 d'abril de 2015
La secretària judicial