Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'exposició pública de preus públics
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE GIRONA CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària
de data 15 de novembre de 2016, ha adoptat el següent acord:
Primer. Aprovar el següent preu públic per a la realització de la següent activitat:
Activitat: Curs ?L'embocadura com a sistema actiu: cicle respiratori,
disposició de la musculatura orofacial i posició del bròquet?.
Lloc: a les dependències del Conservatori de Música Isaac Albéniz
de la Diputació de Girona.
Curs acadèmic: 2016-2017.
Sessions: 8 sessions entre els mesos de desembre 2016 i juny 2017.
Preu: quota única de 200,00 euros.
El preu del curs no es retornarà en cap supòsit, a excepció de la no
prestació del curs per causes imputables al Conservatori de Música
Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.
Segon. Donar compte d'aquest acord al Consell Rector del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.
Tercer. Ordenar la publicació d'aquests preus públics en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'organisme autònom.
Girona, 21 de novembre de 2016
Pere Vila i Fulcarà
President