Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
CONSORCI ESPORTIU DE L'ESTANY DE BANYOLES
Aprovat inicialment per la Junta General del Consorci Esportiu de
l'Estany de Banyoles, en sessió celebrada el dia 25 de novembre
de 2016 el Pressupost General per a l'exercici de 2017, així com les
Bases d'Execució, restarà exposat al públic a la Secretaria del Consorci, durant el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del
dia següent al de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de
la Província, a efectes d'examen de reclamacions, de conformitat
amb allò que disposa l'article 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
En supòsit que, durant el termini d'exposició al públic, no es presenti cap reclamació, aquesta resolució s'entendrà definitiva sense
necessitat d'adoptar nou acord.
Banyoles, 25 de novembre de 2016
Miquel Noguer i Planas
President