Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
CONSORCI ESPORTIU DE L'ESTANY DE BANYOLES
Aprovat inicialment per la Junta General del Consorci Esportiu de
l'Estany de Banyoles, en sessió celebrada el dia vint-i-cinc de novembre d'enguany, l'expedient de modificació de crèdit 03/16 dins
el pressupost e l'exercici de 2016, amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses generals. Aquest expedient estarà exposat al
públic, a la secretaria d'aquest Consorci, durant quinze dies hàbils a
comptar des del següent al de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, perquè durant l'esmentat termini puguin
formular-se reclamacions d'acord amb allò que disposa els articles
169 i 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En el cas que no es presentés cap reclamació, l'acord inicial es considerarà definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord, i es procedirà a la publicació de la modificació del resum per capítols del
vigent pressupost.
Banyoles, 25 de novembre de 2016
Miquel Noguer i Planas
President