Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre nomenament de personal
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Expedient: 2016/790
El president del Consell Comarcal de la Selva ha resolt nomenar la
Sra. Mireia Pérez Crous, com a administrativa en règim de funcionària interina adscrita al departament de Serveis a la Ciutadania,
durant el període d'incapacitat temporal i fins la reincorporació del
titular de la plaça.
Aquest acord se sotmet a informació pública per general coneixement.
Santa Coloma de Farners, 18 de novembre de 2016
Salvador Balliu Torroella
President