Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de rectificació de les errades advertides en el plec de clàusules ad-ministratives particulars que regeixen la contractació del servei de defensa jurídica i assessorament jurídic especialitzat en matèria contenciosa admi-nistrativa
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Exp. núm.: 2016/785
Es fa públic que mitjançant resolució de presidència de data 18 de
novembre de 2016, s'ha resolt:
Primer.- Modificar la clàusula 13.b del plec de clàusules administratives particulars del contracte anticipat de servei de defensa jurídica
i assessorament jurídic especialitzat en matèria contenciosa administrativa, en el següent sentit:
On diu:
?13. Contractista. Capacitat i solvència
S'entendran solvents els empresaris i professionals que reuneixin
els següents requisits:
a. ?..../....?
b. Relació de serveis i treballs realitzats per l'empresa en els últims
dos anys, que inclogui import, dates, objecte i especialitat dels contractes. Caldrà aportar certificats expedits per l'òrgan competent si
es tracta d'organismes del sector públic, o declaració de l'empresari
quan siguin subjectes privats.
Ha de dir:
?13. Contractista. Capacitat i solvència
S'entendran solvents els empresaris i professionals que reuneixin
els següents requisits:
a. ?..../....?
b. Relació de serveis i treballs realitzats per l'empresa en els últims
cinc anys, que inclogui import, dates, objecte i especialitat dels contractes. Caldrà aportar certificats expedits per l'òrgan competent si
es tracta d'organismes del sector públic, o declaració de l'empresari
quan siguin subjectes privats.
Segon.- Modificar la clàusula 15.1.2 del plec de clàusules administratives particulars del contracte anticipat de servei de defensa jurídica i assessorament jurídic especialitzat en matèria contenciosa
administrativa, en el següent sentit:
On diu:
?15. Forma en què han de presentar-se les ofertes
15.1 Presentació del sobre número 1:
SOBRE NÚM. 1: ?..../...?
1. ?.../...?
2. MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PERSONAL a adscriure al servei,
que inclourà:
Nom i cognoms:
Titulació acadèmica:
Experiència: ( posar nombre d'anys i àmbit en el qual ha exercit)
Relació de treballs realitzats: Per a acreditar aquesta experiència caldrà aportar una relació i descripció dels principals procediments en
els que hagués intervingut en els últims 2 anys,
Altres: Es podrà aportar una relació dels cursos i jornades rebuts o
impartits, les publicacions i la resta de documents que acreditin la
capacitació i especialitat en l'àmbit del dret administratiu i tributari?
Ha de dir:
?15. Forma en què han de presentar-se les ofertes
15.1 Presentació del sobre número 1:
SOBRE NÚM. 1: ?..../...?
1. ?.../...?
2. MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PERSONAL a adscriure al servei,
que inclourà:
Nom i cognoms:
Titulació acadèmica:
Experiència: ( posar nombre d'anys i àmbit en el qual ha exercit)
Relació de treballs realitzats: Per a acreditar aquesta experiència caldrà aportar una relació i descripció dels principals procediments en
els que hagués intervingut en els últims 5 anys,
Altres: Es podrà aportar una relació dels cursos i jornades rebuts o
impartits, les publicacions i la resta de documents que acreditin la
capacitació i especialitat en l'àmbit del dret administratiu i tributari?
Tercer.- Ampliar el termini de presentació de proposicions fins el dia
en què es compleixin 15 dies naturals des de la última publicació de
l'anunci de rectificació del plec.
Quart.- Publicar l'anunci de rectificació al BOP i al Perfil del contractant
Santa Coloma de Farners, 21 de novembre de 2016
Salvador Balliu Torroella
President