Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de les bases per a la convocatòria del concurs per al disseny del logotip de la celebració de l'efemèride pels 50 anys de la construcció de la presa i pantà de Susqueda
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Expedient: 2016/749
la Comissió permanent del Ple del Consell Comarcal de la Selva,
el dia 4 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment les bases per a la
convocatòria d'un concurs per al disseny del logotip de la celebració
de l'efemèride pels 50 anys de la construcció de la presa i pantà de
Susqueda.
Durant el termini de 30 dies, el contingut de les bases s'ha exposat al públic, mitjançant edicte publicat al BOP número 198, de 17
d'octubre de 2016, al diari El Punt Avui de data 13 d'octubre de i
a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva des del dia 18
d'octubre de 2016, i durant el qual no s'ha presentat cap reclamació
ni al·legació. D'aquesta manera, l'acord esdevé definitiu.
Contra aquest, que esgota la via administrativa, es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació.
Santa Coloma de Farners, 17 de novembre de 2016
Salvador Balliu Torroella
President