Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de delegació de competències
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILOBÍ D'ONYAR
L'Alcaldia Presidència, en data 14 de novembre de 2016, ha adoptat la següent resolució:
?Primer.- Designar les persones següents com a responsables de les noves àrees municipals que s'esmenten a continuació:
Regidor /a
Àrea/Regidoria
Atribucions /concreció d´àmbits compresos
Cristina Mundet i Benito, Transparència i administració Impulsar les accions per la consecució més eficaç dels principis
Alcaldessa
electrònica
de simplificació, transparència, proximitat i servei efectiu a la
ciutadania.
Impulsar el Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de
Vilobí d'Onyar.
Regidor /a
Àrea/Regidoria
Atribucions /concreció d´àmbits compresos
Joaquim Vivas Vidal
Participació
Impulsar processos participatius propis i alhora coordinar i
dinamitzar les iniciatives de la resta d'àrees de l'Ajuntament.
Segon.- Establir que la delegació comprèn la facultat de gestió de l'Àrea. No es delega la facultat de dictar decrets ni resolucions
que afectin a tercers.
Tercer.- Disposar que les delegacions acordades entrin en vigor l'endemà següent al de la data de la present resolució.
Quart.- Publicar els acords al BOP i als mitjans electrònics locals i donar-ne compte en la propera sessió plenària que celebri
l'Ajuntament.
Cinquè.- Aprovar el text refós de les matèries delegades de la forma següent:
Regidor /a
Àrea/Regidoria
Atribucions /concreció d´àmbits compresos
Hisenda
Pressupostos, gestió econòmica, financera i fiscal, tributs, comptabilitat.
Esports
Compartida amb la regidora Gestió d'instal·lacions esportives, esdeveniments esportius.
Cristina Mundet i Benito, Pilar Plata
Alcaldessa
Seguretat
Vigilants, seguretat ciutadana, prevenció incendis.
Règim intern i administració Organització administrativa, contractació, personal, patrimoni.
Governació i relacions insti- Representació de l´ajuntament, protocol, relacions amb altres ortucionals
ganismes, protecció civil, plans d´emergència i d´autoprotecció,
vigilància, procediments sancionadors.
Impulsar les accions per la consecució més eficaç dels principis
Josep Borrell Bueno
Transparència i administra- de simplificació, transparència, proximitat i servei efectiu a la ciució electrònica
tadania.
Impulsar el Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de ViCol·laborador no regilobí d'Onyar.
dor, adscrit a ComunicaDifusió de les accions de les diferents àrees, difusió dels actes púció: Miquel Angel Bagué Comunicació
blics, aproximar l´administració als ciutadans, participació ciutaFrancisco
dana.
Promoció econòmica
Planificació empresarial i comercial, formació, borsa de treball.
Turisme
Potenciació i promoció dels actius del municipi.
Rosa Güell Planella
Educació
Escola, Llar d´infants.
Ordenació i planificació territori, llicència obres i activitats, insUrbanisme
pecció, serveis tècnics, aigües residuals, xarxes de serveis ( elèctrica, d'aigua, gas, telefonia).
Joaquim Vivas Vidal
Medi Ambient
Deixalleria, residus municipals.
Pagesia
Planificació agrària, controls ambientals.
Mobilitat
Trànsit i senyalització de vies urbanes, transport públic , taxistes,
aparcaments.
Participació
Impulsar processos participatius propis i alhora coordinar i dinamitzar les iniciatives de la resta d'àrees de l'Ajuntament.
Fires i Festes
Organització i promoció de fires, festes i aplecs.
Pitu Borrell Mató
Cultura
Teatre, Biblioteca, entitats culturals.
Entitats
Suport a les entitats i associacions.
Pilar Plata Ramírez
Joventut
Espai Jove, adolescència i joventut, formació i promoció ocupacional.
Col·laborador no regidor, Sanitat
CAP, formació en higiene alimentària, qualitat ambiental.
adscrit a Manteniment:
Benestar Social
Atenció individual, familiar i col·lectiva, immigració, emergènJoaquim Torrent Font
cies socials.
Gent Gran
Llar de jubilats, associacions, activitats de la gent gran.
Manteniment
Compartida amb els regidors
Joaquim Vivas Vidal i
Brigada, neteja, enllumenat, cementiris, espais públics
Pitu Borrell Mató
?
La qual cosa es publica per tal de donar compliment al que disposen els articles 44 i 46 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vilobí d'Onyar, 21 de novembre de 2016
Cristina Mundet i Benito,
Alcaldessa