Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit CE 1/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILOBÍ D'ONYAR
El Ple de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, en sessió celebrada el dia
24 de novembre de 2016, va adoptar l'acord d'aprovació de l'expedient de crèdit extraordinari CE 1/2016 amb el finançament que en
el mateix es determina, el qual s'exposa al públic amb la finalitat
que durant el termini de quinze dies hàbils puguin presentar-se
contra el mateix les reclamacions que s'estimin pertinents pels interessats a què fa referència l'article 22 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d'abril.
De no produir-se reclamacions contra el present acord, aquest es
considerarà definitivament aprovat.
Vilobí d'Onyar, 25 de novembre de 2016
Cristina Mundet i Benito
Alcaldessa