Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre l'aprovació inicial del pressupost general i plantilla de perso-nal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VENTALLÓ
El Ple de l'Ajuntament de Ventalló, en sessió extraordinària celebrada el dia 21 de novembre de 2016, ha aprovat inicialment el Pressupost general per a l?exercici 2017 amb les bases d'execució i la
Plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
S'exposa al públic l'expedient per un temini de 15 dies hàbils a partir de la publicació de l'acord d'aprovació inicial al BOP de Girona,
per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar reclamacions, segons estableix l'article 170.2 del RDL 2/2004. En cas de
no presentar-se reclamacions en aquest termini, s'entendrà aprovat
definitivament el pressupost sense necessitat de posterior acord plenari.
Ventalló, 22 de novembre de 2016
Joan Albert Teixidor
Alcalde