Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
L'expedient de modificació de crèdit número 3/2016, finançat per transferències entre aplicacions pressupostàries de despesa,
majors ingressos i baixa de crèdit de partides de despesa, s'ha exposat al públic i s'ha publicat al BOP número 197 de 14
d'octubre de 2016, i no s'hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat en
data 11 de novembre de 2016 i es fan públics els capítols modificats. La quantitat definitiva dels capítols és la següent:
APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DEL PRESSUPOST DE DESPESES MODIFICADES :
CAPÍTOL
CONSIGNACIÓ ACTUAL
ALTA
BAIXA
TOTAL
VI
391.118,40
1.459,21
-1.459,21
391.118,40

Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l'endemà de
la publicació d'aquest anunci.
Susqueda, 18 de novembre de 2016
Joan Mercader i Arimany
Alcalde