Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ
El Ple en sessió celebrada el dia 21 de novembre de 2016, va aprovar
inicialment el pressupost general de l'entitat, les bases d'execució
del mateix i la plantilla que comprèn tots els llocs de treball, corresponent a l'exercici 2016, conforme al que estableix l'art. 164 del RDL
2/2004, de 5 maig pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i l'art. 20 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
s'exposa al públic pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des
de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província
de Girona, als efectes de reclamacions i al·legacions.
El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions, en cas contrari el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les
Serra de Daró, 25 de novembre de 2016
Josep Puig Ribas
Alcalde